Verslagen + foto’s

Reisje Ootmarsum 2022

Bekijk hier alle foto's

20220622_124233

Impressie van het reisje naar Ootmarsum in juni 2022


 

Museumbezoek mei 2022

Bekijk hier alle foto's

20220524_121455

We zijn dinsdag 24 mei met 15 leden naar museum More geweest. We zijn begonnen in kasteel Ruurlo. Na een kopje koffie hebben we het mooie kasteel bezocht. Vervolgens zijn we naar Gorssel gereden en na een heerlijke lunch het museum bekeken. Na een drankje ging iedereen tevreden naar huis.

Jan Willem Melssen


 

Jaarverslag 2021/2022

JAARVERSLAG 2021/2022 VAN DE SENIORENVERENIGING DRONIO Druten

Opgesteld door Frans Steffens (secretaris)

Wanneer ik ter voorbereiding de notulen van onze overleggen teruglees kom ik heel vaak tegen dat activiteiten door CORONA geen doorgang hebben kunnen vinden. Heel vervelend en teleurstellend echter staat dit in schril contrast tot de leden die vanwege CORONA zijn overleden, Tonny heeft daar al bij stilgestaan.

Terwijl ik dit verslag maak is het prachtig en zonnig weer maar niet alleen dat, binnen onze vereniging bruist het weer van activiteiten en zijn we druk bezig nieuwe plannen te maken. Gelukkig kunnen we weer.

Afgelopen jaar zijn het Repaircafe en de DIGI groep aan ons programma toegevoegd. Tegenwoordig kunnen we dus problemen met apparatuur en PC/laptop vanuit onze vereniging mee helpen oplossen.

In het zoeken naar samenwerking met verenigingen die ook de belangen van ouderen behartigen hebben we in het Kringberaad (gemeentelijk) afgesproken dat we thema’s gaan bespreken die belangrijk zijn voor onze doelgroep. Later dit jaar gaan we een bredere samenwerking opzetten. In ons “Spoorboekje” gaan we daar verder op in.

Na de vorige Algemene Leden Vergadering hebben de nieuwe bestuursleden Jeanne en Michel haar/zijn draai gevonden. Gelukkig want er is veel te doen.

In ons verenigingsgebouw zijn steeds meer activiteiten. Reden dat we op zoek zijn gegaan naar gastvrouwen/heren en die ook hebben gevonden. Zij zijn er om de bezoekers te voorzien van een drankje. Heel prettig want de bezoekers worden nu ”op hun wenken bediend”.

Eindelijk zijn ze gereed en dan bedoel ik de statuten. Met de notaris uit Bendeden Leeuwen hebben we na goed overleg heel snel de statuten kunnen vaststellen. Dit was noodzakelijk omdat we een andere naam en na het verbreken van de KBO samenwerking een andere structuur kregen. De wijziging van het HH-regelement is daar een gevolg van maar ook dat is in deze vergadering reeds aan bod geweest.

Misschien hebt u het al eens gehoord maar tegenwoordig hebben we een geweldige geluidsinstallatie die wij van de RABO Clubactie (voor uw medewerking onze dank) hebben kunnen aanschaffen en die door eigen techneuten is geïnstalleerd wat nog een hele klus was.

En tot slot de ledenwerfactie die we begonnen zijn. Op het LED digibord heeft na de nieuwjaarswens 2022 een ledenwerf advertentie gestaan. Ook hebben we kaarten laten drukken met de oproep om lid te worden. U hebt deze zeker in een DRONIO Magazine mee ontvangen en natuurlijk aan een bevriende relatie gegeven met de vraag om………!

Het zal u ook gaan opvallen dat we binnenkort een banner op ons tuinhek hebben hangen, goed te zien wanneer u op de van Heemstraweg langs komt rijden. Tot slot kan ik nu al vertellen dat we op de Drutense dag (zondag 7 augustus) met een kraam gaan staan om leden te werven met voor diegene die zich gaan inschrijven een smakelijke verrassing in petto hebben.


 

Filmmiddag 2022

Dinsdagmiddag 17 mei zaten er 45 Dronio leden te kijken naar een film van oud Druten uit 1963. Tijdens de film werd er jaren 60 muziek afgespeeld. Tussen door werd er steeds geroepen: oh dat is die en zou dat die zijn? Gelukkig wist de filmmaker vaak de juiste naam of bijnaam. Heel opvallend waren alle schorten bij de vrouwen uit die tijd. Na de film was er nog even gelegenheid om samen, onder het genot van een drankje,  na te praten over de film. Al met al een geslaagde middag.

Gerrie


 

Paasbrunch 2022

Bekijk hier alle foto's

Paasbrunch-18-04-2022-59

We werden hartelijk welkom geheten door de activiteitencommissie van Dronio in de Boudewijn de Groot zaal van de Bogerd. Het zag er feestelijk uit, prachtig gedekte tafels met mooie tafelversieringen. Deze stukken waren gemaakt door Julia, een lid van de commissie.

Het Dronio koor stelde zich op en de dirigente sprak het openingswoord. Zij bedankte Gerda voor haar geleverde diensten aan het koor. Zij zongen bekende liedjes en er trad zelfs een soliste op met het lied “Mag ik bij jou”. Het slot lied was “In het land van Maas en Waal”. Dit werd door allen meegezongen. Daarna werd de brunch geopend. Deze zag er zeer gevarieerd en verzorgd uit. En bijzonder lekker. De tafelstukken werden per tafel verloot. De manier waarop dit gebeurde was erg origineel.

Paasbrunch 2022 was zeer geslaagd en hartelijk dank aan de activiteitencommissie.

Pleuni van den Berg-Wijnen


 

Kaasboerderij Edenoord

Bekijk hier alle foto's

Kaasboerderij-29-04-2022-A

Op 29 maart hebben we een rondleiding gehad bij kaasboerderij Edenoord.
We werden ontvangen met koffie en thee met iets lekkers erbij. Daarna werden we in groepen rondgeleid over het bedrijf.
Hierbij gaf de boerin uitleg hoe de melk van hun bedrijf verwerkt werd, van volle tot magere melk, yoghurt en vanillevla en dat door de boerin zelf.
Na de uitleg kregen we de gelegenheid om het vee te bekijken, waaronder schapen met lammetjes, koeien tot kalfjes toe. Tevens kregen we uitleg over het melken met behulp van een robot.
Op het einde van de middag werden we getrakteerd op diverse soorten kaas, yoghurt, karnemelk en vanillevla.
Al met al een leuke en leerzame middag.

Marleen van Lubeck. 


 

Carnaval 2022

Bekijk hier alle foto's

DSC_0290
 
Een foto impressie, gemaakt door Frans Steffens. Het was een gezellige carnavalsmiddag onder begeleiding van Jan Kersten

en Tonproater Positieveke


 

Verslag algemene ledenvergadering 2021 dd 29 september 2021 in de Bogerd

Notulen van de ALV, gehouden op 29 sept 2021 in de Bogerd te Druten..

Aanwezig:

66 stemgerechtigde leden.

 1. Opening door Tonny Zeeuwen (voorzitter):

Zij heet iedereen welkom waarbij het bijzonder goed doet dat we na een vervelende Corona tijd jullie weer kunnen ontmoeten. Welkom iedereen op deze ALV. Vorig jaar was er al een “bijzondere ALV” i.v.m.  corona. En ook nu zijn we nog niet van maatregelen af, hoewel ze wel enigszins zijn versoepeld. Zoals iedereen al heeft gemerkt zijn we al enige tijd weer volop in actie met alle activiteiten. Dit kunnen we doen omdat we zo veel vrijwilligers hebben.

Zij heeft voor de inzet van de vrijwilligers een toepasselijk  gedicht gevonden dat zij graag met iedereen wil delen.

GEDICHT

Een speciale dank voor de activiteitencommissie voor hun inzet, Jammer dat niet alle activiteiten goed worden bezocht. Zij roept alle leden op suggesties aan te dragen voor activiteiten.

Mededelingen.

Er zijn vanaf september 2020  tot september 2021 16 leden overleden.

Voor alle overleden leden wordt 1 minuut stilte gehouden.

Ledenaantal:

4 leden zijn verhuisd naar elders

Er zijn 26 opzeggingen

25 nieuwe leden hebben zich aangemeld

We hebben nu 722 leden.

Jubilarissen worden gehuldigd:

40 jaar: mevr. Van Toor-Bos Kasteelhof 28 (kan niet aanwezig zijn, heeft de bloemen ontvangen)

25 jaar: mevr. De Vaan-Kuipers Kasteelhof 50 (afgemeld,

             heeft de bloemen ontvangen)

              Dhr. en mevr. Bouwman Tuinschouwstraat 3

       Dhr. van de Klok Zeven Geverstraat 15 ( kan niet aanwezig zijn, 

       heeft een fles wijn ontvangen)

Hopelijk is de ALV volgend jaar weer in maart, zoals dat gebruikelijk is . Dus dan een verslag over het ledenaantal van september 2021 tot maart 2022

 1. Notulen ALV 9 sept2020

Er zijn geen aan of opmerkingen. Onder dankzegging worden deze vastgesteld.

 1. Verkiezingen:

Aftredende leden zijn Jan Hol Hij heeft een bestuursfunctie gehad vanaf 2013. Dank voor je inzet!

Antoon Gerlag heeft vanaf 2018 een bestuursfunctie gehad eerst als penningmeester later als bestuurslid. Wat zeker blijft, hij heeft beloofd zijn kookclubjes (wegens groot succes) voort te zetten net als zijn inzet voor samen koken voor een ander.

Voorstellen nieuwe bestuursleden die door het bestuur zijn voorgedragen:

Jeanne Koopmanschap:

we kennen haar van de apotheek maar binnen de vereniging is zij vrijwilligster bij de OpenEetTafel.

De vergadering stemt unaniem in met deze voordracht.

Michel Lepoutre:

Ook wel bekend bij de meeste van ons. Wethouder geweest en hij woont lekker dicht bij ons clubgebouw.

De vergadering stemt unaniem in met deze voordracht.

Wat het belangrijkste is om aan iedereen te vertellen: Ze hebben er beiden erg veel zin in!

 1. Kascontrolecommissie:

De controle is uitgevoerd  door dhr. H. de Vaan en mw. Toebast. Beiden hebben akkoord gegeven waardoor de charge is verleend aan de penningmeester mbt dit overzicht.

kascontrolecommissie 2021/2022: mw. Knoop en mw. Toebast, reserve lid is mw. van Loon.

 1. Financieel jaarverslag:

Penningmeester Broer Janssen geeft aan de hand van (op scherm vertoond) een overzicht uitleg over de financiële situatie van onze vereniging.

Gevraagd wordt tot wanneer wij gemeentelijke subsidie ontvangen?

Wij hebben voor de periode 2019/2022 gemeentelijke subsidie ontvangen.

Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen.

 1. Jaarverslag.

Secretaris Frans Steffens leest het door hem opgemaakte jaarverslag 2020/2021 voor. Er zijn geen vragen.

 1. Goedkeuring Statuten:

Zoals we al geruime tijd en vele malen hebben aangekondigd moeten de statuten worden aangepast. Reden is dat wij ons hebben afgescheiden van de KBO-PCOB waardoor ook onze naam is gewijzigd. Notaris van Ark heeft een concept statuten voor ons gemaakt dat ter inzage heeft gestaan op de website en ter inzage lag op Kerkeland. Hierin zijn door de notaris de nodige wijzigingen opgenomen zoals:

 • Naamswijziging
 • Wet WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Enkele aanpassingen die passend zijn voor deze tijd

Omdat er vanuit de zaal een vraag wordt gesteld dat 70% van alle leden aanwezig moeten zijn om tot stemmen over te gaan wordt de vergadering om 14.50 geschorst.

om 14.55 wordt de vergadering hervat waarbij het eerder aangegeven aantal leden aanwezig is (66 leden).

Conform artikel 17 lid 1 en 3:

Lid 1: Wijziging van de statuten kan slecht plaatshebben door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Lid 3: Tot wijziging van de statuten kan door de ALV slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Op basis van genoemde artikelen wordt de wijziging van de statuten in

stemming gebracht;

De nieuwe statuten (Ref:2021.000912.01/va/mw) worden unaniem akkoord bevonden en aangenomen.

Dat houdt in dat het bestuur aan de slag kan met het aanpassen van het huishoudelijk regelement waarin beschreven wordt hoe o.a. de WBTR wordt nageleefd en uitgevoerd.

Wanneer dit huishoudelijk regelement klaar is ontvangt u daarover weer bericht om deze in te zien. Op een volgende ALV wordt dit regelement weer van kracht na goedkeuring  door ALV.

 1. Toekomst Dronio.

Tonny geeft aan dat wij als vereniging naast het aanbieden van (dagelijkse) activiteiten ook de samenwerking zoeken met gemeentelijke partijen op het gebied van ouderenzorg en gemeente. In een overleg wat gepland staat op 3 november wordt daar een begin mee gemaakt. De Kring (samenwerkingsverband van seniorenverenigingen in de gemeente Druten) gaat in gesprek met politieke partijen over diverse onderwerpen waarbij ouderen(zorg) betrekking op heeft.

 1. Website:

Website wordt onderhouden door Hans Verhagen. Blijf deze site bezoeken. Hier staat altijd het laatste nieuws.

 1. Rondvraag
  1. Worden de meeste activiteiten op Kerkeland gehouden? Ja, over het algemeen wel. Grotere activiteiten worden in de Bogerd gehouden.
  2. De vragensteller heeft goederen die ze niet meer gebruikt. Kunnen deze naar Dronio/Repaircafe? Nee, breng deze naar de Kringloopwinkel in Ewijk.
  3. Waarom staat op het ledenpasje een (voorgedrukt) nummer gevolgd door een handgeschreven nummer? Het voorgedrukte nummer is bij alle leden hetzelfde, het handgeschreven nummer is uniek.
  4. Wanneer gaat de scootmobiel groep “de weg op”? De scootmobiel tocht is altijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) op de 3e donderdag van de maand. Antoon is de hoofd “scootmobieler”. 
 • Sluiting

Wijngaard De Kleine Heerlijkheid 2021

Bekijk hier alle foto's

foto1

Vandaag 21 september, waren wij op weg naar de Wijngaard de kleine Heerlijkheid in Horssen. Het was prachtig fietsweer en we keken er naar uit, hoe ze in het frisse kikkerlandje wijn konden maken.
Normaal zie je de warme zon trillen over de wijngaarden in bijvoorbeeld Frankrijk en krijg je onnoemelijke trek in een glaasje. Maar het zonnetje scheen hier ook en bij aankomst werden we vriendelijk ontvangen door de Gastvrouw Gerrie.
De stoelen en tafels stonden al klaar voor ons om straks een lekker wijntje te proeven.
Na een enthousiaste uitleg over de wijngaard en hoe de wijnen tot stand komen, kregen we een rondleiding over de wijngaard met alle informatie over de soorten druiven en dat het zelfs 7 jaar duurt voordat de druivenranken op zijn best zijn en dat er wijn van gemaakt kan worden. Dit jaar was het een slecht jaar vanwege de vele regen en hadden ze minder wijnen kunnen maken maar wel veel druivensappen. Ze hopen volgend jaar op weer een mooie zomer en dat hopen wij ook voor ze.
Weer terug, kregen we een heerlijk glaasje witte wijn aangeboden en dat was erg genieten onder het zonnetje tussen de laatste druiven. Daarna nog even de gebouwen van binnen bekeken met mooie muur schilderingen en  de winkel waar allerlei leuke spullen liggen om te verkopen. En uiteraard ook de verschillende wijnen.
Het was weer een dag, met een zonnetje, om op terug te kijken,

De wijn liefhebbers.


 

Fietstocht en diner 2021

Bekijk hier alle foto's

DSC_9585
Op 26 augustus hadden wij weer onze jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door Dronio.

Er deden 56 mensen mee en we werden ingedeeld in zeven groepjes van acht personen wat wel heel prettig was, want om in zo’n grote groep te fietsen is te gevaarlijk.
Het weer was wat grijzig, maar het was droog. We reden over de dijk richting Dreumel. Tussendoor toch nog wat nattigheid (maar ferme jongens, stoere meiden) fietsten wij dapper door. Onderweg werden wij nog verrast met een drankje (alcoholvrij) en konden wij verkwikt weer verder. Aangekomen in Dreumel bezochten wij de landschapstuin Robbekampen van 1,5 hectare groot.
Wij werden verwelkomd door twee aardige dames en een heer. Vervolgens  kregen we een heerlijke lunch aangeboden, tomatensoep, koffie, thee en een lekker broodje met een  zelfgemaakte salade.
Daarna de tuin bezocht met bijzondere planten, bomen, bloemen en mooi aangelegde vijvers. De eigenaar vertelde met veel enthousiasme over alles wat daar groeit en bloeit. Ik heb zoveel namen langs horen komen dat mijn oren ervan tuitten. Dus ga mij niet overhoren want ik weet het niet meer. Eén naam heb ik wel onthouden, namelijk de klotenboom (sorry).
Vervolgens weer op de fiets gestapt richting de Maas. We reden langs Moeke Mooren en (het stond niet in het programma) binnen de kortste tijd stroomde het etablissement vol met dorstige DRONIANEN. De bediening schrok zich rot, wat een invasie, en toen wij allemaal  ook nog individueel gingen afrekenen hadden ze het helemaal met ons gehad.
Tijdens het laatste stuk naar Druten kwam het zonnetje nog tevoorschijn. Iedereen ging toen naar huis om zich te verfrissen voor het diner in de Bogerd. De zaal was goed gevuld, want er kwamen ook nog mensen bij die niet hadden meegefietst. We hebben er lekker gesmuld van het voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en een drankje.
Al met al hebben wij een sportieve en leuke dag gehad en ik bedank het bestuur en de activiteiten commisie die deze dag tot een succes hebben gemaakt.
Netty


 

Muzikale middag juni 2021

Bekijk hier alle foto's

Muzikale-middag-verkleind-8
 

Muzikale middag 17 Juni 2021
Wat een geweldige middag.
We maakten een reisje via het land van Maas en Waal ,een bootje aan de Amstel, reisje langs de Rijn, en zelfs Italië werd aangedaan.
Er werd volop mee gezongen en de handjes gingen de lucht in.
We maakten ,,herrie" en soms was het ,,klein Muuskes stil,ssst,,,,,,,"    Grapje van de muzikant Jan Kersten.
Wat hebben we gelachen en plezier gehad.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Activiteitencommissie, bedankt!
Namens één van de aanwezige leden,

Willy v.d. Heijden.


 

Opening Jeu de Boules baan 2021

Bekijk hier alle foto's

Opening Jeu de Boules baan in de tuin van Dronio.

Vorig jaar kreeg Dronio, de Drutense Seniorenvereniging, vijfduizend euro van het Dela Fonds voor de opstart van een open eettafel en de aanleg van een jeu de boulesbaan bij het clubhuis aan de Kerkeland.
Vóór de coronacrisis draaide de open eettafel al en afgelopen woensdag was het zo ver dat de pas aangelegde boules-baan geopend kon worden. Dat gebeurde doorwethouder Gérard de Wildt ( met welzijn en zorg in zijn portefeuille) in het bijzijn van ettelijke gasten en Dronio-leden.
Seniorenvoorzitter Tonny Zeeuwen roemde alle vrijwilligers die veel uren in de aanleg van de petanque-baan en entourage in de tuin van het clubhuis hadden gestoken. Toen de wethouder als openingsceremonie een fleurig lint had doorgeknipt kon een eerste partijtje gespeeld worden.
De Dronio-leden Henk van de Hoven en Frans Gradussen worden de “kartrekkers” van de jeu-de-boules-club. Zij kennen de spelregels, zijn ervaren spelers en vinden ook de sociale contacten die bij petanque horen erg belangrijk.


IVN wandeling 2021

Bekijk hier alle foto's

20210527_145904

IVN wandeling door de Drutense uiterwaarden.

Donderdag 27 mei j.l.  gingen  we op pad met gids Rob van het IVN.
Het werd een uitdaging door het natte gras en de gladde paden.
We bewonderden de konikpaarden met hun veulens. Rob vertelde ons over het gedrag van deze dieren.
Ook kregen we uitleg over diverse bloemen en planten; we waarderen het moois van de natuur.
Ook kwamen we een hengst tegen, geen probleem, we bleven ieder op ons eigen pad. Waarschijnlijk wil de groep hem er niet bij hebben vertelde Rob.
Na een groepsfoto te hebben gemaakt gingen we terug.
Nu over de dijk, dat liep wat makkelijker.
Het was een fijne middag.

Marian Visschers


Boottocht op de Maas 2020

Bekijk hier alle foto's

Sluizertocht-26-09-2020-A-1
Er kon weer iets georganiseerd worden in groepsverband daarom was er een boottocht op 26 sept. 2020. Om half 2 verzamelden wij ons met gepaste afstand bij Moeke Mooren. We waren met ongeveer 50 leden en we hadden er zin in. Sommige waren op de fiets gekomen want het weer was ons gunstig gezind. De kapitein van de Sluizer heette ons welkom en om 2 uur vertrokken wij voor een prachtige rondvaart op de Maas. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een appel gebakje genoten we met volle teugen. De tocht duurde 2 uur. Eerst richting Maasbommel om de prachtige jachten en drijvende woningen te bewonderen. Daarna naar Batenburg en dan nog wat rondgevaren om het Groene Eiland. Zo heb je een andere kijk op de dijk dan wanneer je er overheen fietst. We lieten ons nog verrassen met een heerlijk advocaatje met... Al met al een geslaagde middag met dank voor de geweldige organisatie.
Ineke Bakker en Betty Rademakers.


Fietstocht 2020

Bekijk hier alle foto's

DSC_8846-2
 
Wat een goed georganiseerde fietstocht donderdag 27 aug. Zelfs het weer werkte mee om er iets gezelligs van te maken. Keurig vertrokken we in groepjes van het Dronio-gebouw, volgens de R.I.V.M- regels. Onderweg een lunch die heel goed in de smaak viel. In de open lucht werden pannenkoeken gebakken, met veel keus in verschillende smaken. Geweldig een applaus voor de bakkers, het was heerlijk. Daarna werden we bij Moeke Mooren nog verwend met koffie of thee. Zonder nare dingen of pech heeft iedereen het rondje Maas en Waal gehaald. Tot slot voor ieder die dat wilde nog een diner bij d’n Bogerd. Ook dit was voortreffelijk. Kortom een heel geslaagde dag. DANK voor de goede organisatie.
Met vr. groeten Ans van Ooijen.