Organigram

Voorzitter:
Tonny Zeeuwen
van Delenshof 8   6651 CX Druten
tel: 0487-515176 / 06-30792075
voorzitter.droniodruten@gmail.com

Secretaris:

Frans Steffens
Stevenspad 3   6651 AJ Druten
tel: 06-36533621
secretaris.droniodruten@gmail.com

Penningmeester:

Broer Janssen
Horst 92   6651 AG Druten
tel:06-53749997
wajanssen45@gmail.com

Ledenadministratie:

Theo van de Broek
Spadesteekstraat 30   6651 DZ Druten
tel:0487-570088
leden.droniodruten@gmail.com

Activiteiten commissie:

Trudy Verhagen
Spadesteekstraat 80   6651DZ Druten
tel:0487-503025
activiteiten.droniodruten@gmail.com

Bestuurslid:

Gerda van Osenbruggen
Langeslag 49   6654BC Afferden
tel:06-13957928

Bestuurslid:

Jan Hol
Hoefslagstraat 63   6651CR Druten
tel:0487-513673

Bestuurslid:

Antoon Gerlag
Molenstraat 9   6651 ZA Druten
tel:06-10615253

Bestuurslid:

Mieke Driessen
Ooievaarstraat 24   6651 XZ Druten
tel:06-51741123

Redactie:

Geert van Oorsouw
Bruglaan 6   6651 CB Druten
tel: 0487-512627
redactie.droniodruten@gmail.com

STATUTENWIJZIGING

Op # verschenen voor mij, mr. Cornelis van Ark, notaris in de gemeente West Maas en Waal:
1. #, en
2. #,
te dezen handelend als bestuurders van de statutair te Druten (feitelijk adres: 6651 AJ Druten, Stevenspad 3) gevestigde Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KBO SENIORENVERENIGING AFDELING DRUTEN, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 11052414, hierna te noemen: “de vereniging”.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het volgende:
– de vereniging is opgericht in negentienhonderd vijftig.
– de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in de op achtentwintig december tweeduizend één voor een waarnemer van Mr R.P.M. van der Weyden, notaris te Druten verleden akte.
– nadien zijn de statuten niet gewijzigd.
– de vereniging heeft het lidmaatschap van de Provinciale Katholieke
Bond van Ouderen Gelderland opgezegd, welke opzegging door de Provinciale Katholieke Bond van Ouderen Gelderland is geaccepteerd.
– in verband met deze opzegging moeten de statuten van de vereniging worden gewijzigd.
– deze wijziging is besproken en toegelicht in de op negenentwintig september tweeduizend éénentwintig gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging en daarna in stemming gebracht.
– de algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met de voorgestelde wijziging. Hiervan blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel van de notulen van deze vergadering.
– de gewijzigde statuten luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
Algemene Vergadering: het verenigingsorgaan dat wordt gevormd door de leden, dan wel de bijeenkomst van leden;
Bestuur: het bestuur van de Vereniging;
BW: het Burgerlijk Wetboek;
Elektronisch: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
Jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en Elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
Artikel 2.
Naam, zetel en doel.
1. De Vereniging is genaamd: Dronio Seniorenvereniging 50 + (Drutense Organisatie Net Iets Ouder).
2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Druten.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.
Doel en middelen.
1. De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.
2. De Vereniging kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, waaronder met name door:
a. het verlenen van diensten aan en het behartigen van individuele belangen van de leden;
b. belangenbehartiging voor senioren in het algemeen;
c. vertegenwoordiging van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties;
d. het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 4.
Lidmaatschap en toelating.
1. Als lid van de Vereniging kunnen slechts worden toegelaten: natuurlijke personen, die die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt of niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.
2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5.
Einde van het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

d. door overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 6.
Administratie en communicatie.
1. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden zijn opgenomen.
2. Oproepingen en mededelingen aan leden geschieden Schriftelijk aan de adressen als bedoeld in artikel 6 lid 1. Indien een lid hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem Elektronisch geschieden.
3. Mededelingen aan het Bestuur geschieden Schriftelijk aan hetzij het daartoe aangewezen adres van de Vereniging, dan wel het daartoe door het Bestuur aangewezen Elektronisch adres van de Vereniging.
Artikel 7.
Verplichtingen van de leden.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 8.
Bestuur.
1. De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Het aantal bestuurders is maximaal negen. Het aantal bestuurders is een oneven aantal.
2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter wordt in functie gekozen en benoemd. De voorzitter kan geen andere bestuursfunctie vervullen.
3. Bestuursleden worden gekozen en benoemd voor de tijd van maximaal drie jaar en zijn terstond herkiesbaar tot een maximale zittingsduur van twaalf jaar.
4. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen of zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Artikel 9.
Besluitvorming van het Bestuur.
1. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
2. Het bestuur kan besluiten tot het vormen van een Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester; ook aangeduid met DB.
3. Wanneer een DB wordt gevormd, vormen alle bestuursleden samen het Algemeen Bestuur; ook aangeduid met AB.
4. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, mits het aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee bedraagt.
5. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
6. Artikel 9 lid 5 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
Artikel 10.
Taken en bevoegdheden, vertegenwoordiging, adviseurs 1. Het Algemeen Bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging, het formuleren van het beleid van de vereniging en de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen de vereniging vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, kan de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.
5. a. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
b. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits de Algemene Vergadering het besluit hiertoe heeft goedgekeurd.
6. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het Bestuurlijk jaarverslag en de correspondentie van het bestuur.
7. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging.
8. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten.
9. Het bestuur van de vereniging is bevoegd zich te laten bijstaan door een of meer adviseur(s). Ook het ontslaan van adviseurs behoort tot de bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 11.
Algemene Vergaderingen.
1. Tijdens het boekjaar van de Vereniging wordt ten minste een Algemene Vergadering gehouden. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het voorgaande boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.
2. De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. indien artikel 2:391 BW voor de Vereniging geldt, de behandeling van het jaarverslag;
b. de vaststelling van de Jaarrekening;
c. de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
3. Een Algemene Vergadering wordt voorts bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dat wenselijk acht. Het Bestuur is bovendien verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken nadat het Bestuur een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 12.
Oproep.
1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente Druten.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering, mits het met voorkennis van het Bestuur is genomen.
Artikel 13.
Vergaderorde.
1. De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter respectievelijk secretaris van de Algemene Vergadering.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De vastgestelde notulen worden ter kennis van het Bestuur en van de leden gebracht.
3. Alle bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
Artikel 14.
Stemprocedure; volmacht.
1. In de Algemene Vergadering heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
4. Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een Elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het Bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
5. Het Bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de vergadering.
6. Het Bestuur kan besluiten dat ieder stemgerechtigd lid bevoegd is om door middel van een Elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een Schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat het stemgerechtigd lid via het Elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
7. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het Elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
8. Leden kunnen zich ter vergadering door een Schriftelijk gevolmachtigd ander lid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan slechts één volmachtgever ter vergadering vertegenwoordigen.
Artikel 15.
Boekjaar; Jaarrekening.
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden – maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de leden ter inzage ten kantore van de Vereniging.
3. De Algemene Vergadering benoemt een commissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de Jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Benoeming van de hiervoor bedoelde commissie blijft achterwege indien de Jaarrekening in opdracht van de Algemene Vergadering vergezeld gaat van een verklaring van een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW.
4. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
5. De opgemaakte Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Artikel 16.
Reglementen.
1. De Algemene Vergadering is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin onderwerpen geregeld worden die niet in deze statuten geregeld zijn, voor zover reglementering ingevolge deze statuten niet aan het Bestuur is voorbehouden.
2. Een vastgesteld reglement kan worden gewijzigd of worden ingetrokken door het orgaan dat tot vaststelling bevoegd is.
Artikel 17.
Statutenwijziging.
1. Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen Algemene Ledenvergadering.
2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ter inschrijving ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen wier gebied de verenging is gevestigd.
Artikel 18 – ontbinding en vereffening
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het handelsregister.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Overgangsbepaling.
Deze statutenwijziging treedt in werking direct nadat deze akte is gepasseerd.
Slot akte
Waarvan akte is verleden te Beneden-Leeuwen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen ondertekend. Daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om