Huishoudelijk reglement

Dronio Druten Seniorenvereniging 50+ Druten
Activiteitencentrum: Kerkeland 7b 6651 KN Druten (Dronio gebouw)

Statutaire bepaling

Artikel 1

Krachtens het bepaalde in artikel 16 van de statuten heeft Dronio Seniorenvereniging 50+ (Drutense Organisatie Net iets Ouder) een Huishoudelijk Reglement (HR). In dit reglement wordt de Vereniging verder als  Dronio aangeduid.

Lidmaatschap

Artikel 2

  • Wie lid wil worden van Dronio, meldt zich aan middels een aanmeldingsformulier. U vindt dit formulier op de Dronio website onder het kopje “Lid worden”.
  • Een lid dat is ingeschreven en de contributie heeft betaald, ontvangt de Dronio Ledenpas.
  • De administratieve gegevens worden beheerd conform het bepaalde in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
  • Bij het bereiken van de leeftijd van 100 jaar, wordt het lid benoemd tot erelid door uitreiking van een oorkonde en wordt geen contributie meer geheven. Wel behoudt het lid alle faciliteiten die Dronio verstrekt.

Artikel 2a

De leden betalen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie. De contributie is verschuldigd aan het begin van het kalenderjaar.

Bij toetreding als lid gedurende het eerste halfjaar is over het lopende jaar de volledige contributie verschuldigd. Bij toetreding gedurende het tweede halfjaar is over het lopende jaar de helft van de jaarcontributie verschuldigd.

Indien bij de betaling van de contributie geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, wordt de verschuldigde contributie verhoogd met € 5,- in verband met incassokosten.

Organen

Artikel 3

Dronio kent de volgende bestuurlijke organen;

  1. De Algemene ledenvergadering (ALV). De bevoegdheden zijn geregeld in de artikelen 11 tot en met 18 van de statuten.
  2. Het Algemeen Bestuur (AB). Het AB bestaat uit maximaal negen leden en minimaal vijf leden inclusief het Dagelijks Bestuur.
  3. Het Dagelijks Bestuur (DB). Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het DB neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het DB deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Artikel 4 

  1. De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van Dronio.
  2. De reguliere jaarlijkse ALV wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het voorgaande boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ALV op grond van bijzondere omstandigheden.

Commissies

Artikel 5

Naast de in artikel 15 van onze statuten genoemde commissie die de jaarrekening onderzoekt (de Kascommissie) kan het bestuur en de algemene vergadering commissies instellen.

-De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor een jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

-Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid ,werkwijze en het budget van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

-Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kwartaal over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, die de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

-Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

-Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Representatie

Artikel 6

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging , indien Dronio hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

-bij 50 jarig huwelijksjubileum van een lid;

-bij overlijden van een lid;

-jubilarissen en overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Artikel 7

1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld, De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2 Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan de leden is toegezonden.

3 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Slotbepaling

Artikel 8

1 Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging, de dato 25 mei 2022

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter

De secretaris