Spoorboekje 2022/ 2025

“Spoorboekje” 2022-2025 van Dronio Seniorenvereniging 50+

Inleiding

Dronio heeft als missie de culturele en sociaaleconomische belangen van ouderen in het algemeen en haar leden in het bijzonder te behartigen. Zij vormt een thuishaven voor vijftigplussers in Druten en heeft daarbij de beschikking over een eigen accommodatie op Kerkeland 7B.

Dit “Spoorboekje” richt zich op de jaren 2022-2025 en zal worden gebruikt bij de vaststelling van jaarplannen voor deze periode. De Vereniging kent een Algemeen Bestuur, Commissies, Diensten en Activiteiten. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Vereniging zijn vastgelegd in onderliggende documenten zoals Statuten, Huishoudelijk Reglement.

Maatschappelijke veranderingen

Maatschappelijke veranderingen vragen voortdurend om bijsturing op de koers, de functie en het takenpakket van de vereniging. Er komt een steeds grotere groep senioren, zij hebben een steeds hogere levensverwachting en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij zijn vitaal, energiek en ondernemend en willen deze levensfase op een zinvolle en plezierige wijze invullen. Zij willen veelal zelf hun zaken regelen en actief blijven deelnemen aan de samenleving. Waar nodig willen zij daarbij helpen en/of geholpen worden. Echter, de overheid trekt zich steeds verder terug op het gebied van zorg en welzijnsbeleid. Bevordering van solidariteit en sociale contacten worden daarom steeds belangrijker voor onze vereniging.

Kerntaken en ontwikkelingen

De kerntaken volgen uit de missie van de vereniging. Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Het creëren en in stand houden van zinvolle vormen van tijdsbesteding
De vereniging zal op jaarlijkse basis inventariseren of er behoefte bestaat aan nieuwe activiteiten of initiatieven binnen bestaande clubs.

Individuele belangenbehartiging
Met betrekking tot eenzaamheidspreventie, educatie en ontmoeting zal Dronio nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen. Een groter aanbod van cursussen en lezingen op de gebieden kunst, literatuur, techniek, zelfhulp, film en muziek is hierbij het middel. Hieruit ontstaan mogelijkheden om leden meer bij elkaar te brengen. De vereniging zal tevens inventariseren aan welke aanvullende diensten bij senioren behoefte is. Onze VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) zullen wensen en vragen van de leden door verwijzen naar de juiste instanties zoals MeerVoorMekaar, WMO, Wijkraad, gemeente, woningbouwvereniging.

Collectieve belangenbehartiging

Vanaf 2020 zijn wij een zelfstandige vereniging, niet aangesloten bij een landelijke organisatie. We nemen een afwachtende houding aan m.b.t. de ontwikkelingen van G13 (dertien Gelderse afdelingen die niet meer zijn aangesloten bij de KBO Unie) en een eventuele aansluiting bij FASv (Federatie Algemene Senioren vereniging). De collectieve belangen worden in eerste instantie op gemeentelijk niveau behartigd. Met name vanuit het Kringoverleg (Druten, Horssen, Puiflijk, Afferden, Deest) worden contacten onderhouden met gemeente, MeerVoorMekaar, woningbouwvereniging, WMO.

Wonen:

Landelijk staat wonen in de belangstelling. Velen lopen “vast” in het huidige systeem waarin te weinig woningen beschikbaar zijn voor diverse groepen woningzoekenden. Ouderen vormen een groep apart, niet alleen vanwege het regeringsuitgangspunt “thuis oud worden” maar ook omdat zij (vaak) als alleenstaande in een grote familiewoning wonen waarbij doorstromen naar een meer geschikte woning vaak (ook financieel) onmogelijk is.

Onze vereniging met veel oudere leden willen binnen het Drutense het initiatief nemen om met gemeente, politieke partijen, huurdersbelangenvereniging (HBV), Woningbouwcorporatie, MeerVoorMekaar en Adviesraad in overleg te gaan over de Drutense situatie. Daarbij gaat het niet alleen over nieuwbouw, maar ook over de vraag of bestaande woningen, met name sociale huurwoningen, geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor de oude wordende bewoner. Ook vragen we aandacht voor doorstroming van ouderen, huurtoeslag en vergoedingen. Als vereniging kunnen we hierin niet de regie voeren maar wel de samenwerking zoeken om belangen te behartigen.

Zorg en welzijn:

“Krijg ik de zorg en ondersteuning die ik nodig heb? Wat kan ik zelf doen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Hoe houd ik me staande in de digitale wereld?” Vragen waar senioren tegenaan kunnen lopen. Dronio zoekt de samenwerking met MeerVoorMekaar, wijkverpleegkundigen, sociaal werk en WMO. De VOA’s en digihulpen van Dronio vervullen hierin een belangrijke rol in het doorverwijzen en ondersteunen van de senioren naar de juiste instanties.

Samenwerking:

In de gemeente Druten zijn er ruim 4000 inwoners boven de 65 jaar. Dit is 21 procent en binnen enkele jaren zal dit 25 procent zijn. Deze senioren zijn onvoldoende vertegenwoordigd. Binnen onze gemeente hebben Horssen, Puiflijk, Afferden, Deest en Druten een seniorenvereniging. Het is belangrijk om de kracht van deze verenigingen optimaal te benutten. Door samen te werken kan het nodige worden bereikt, met name in de ouderenzorg en de woningbouw.

Deze verenigingen vergaderen vijf tot zes maal per jaar, samen met de gemeente Druten en de Stichting Meer voor Mekaar.

Het bestuur van Dronio zal in overleg met de ouderenverenigingen blijven om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat voor onze doelgroep.

Doelstellingen van de vereniging

  • Het aantrekken van jongere senioren. Zij zullen de drijvende kracht achter de vereniging moeten worden. Ledenwerfacties zullen de komende jaren worden voorbereid en uitgevoerd.
  • Het inventariseren wat de specifieke behoeften zijn van de jongere senioren zodat ook aan hen die activiteiten kunnen worden aangeboden die een lidmaatschap aantrekkelijk maken.
  • Het benaderen van “nieuwe doelgroepen” die momenteel binnen de vereniging mogelijk ondervertegenwoordigd zijn.
  • Het aantrekken van meer vrijwilligers bij de uitvoering van diverse taken en activiteiten, met speciale aandacht voor jongere senioren en het gebruik maken van de inzet, ervaring en mogelijkheden van ouderen in zowel bestuurlijke functies als in adviserende en/of ondersteunende activiteiten.
  • Het omzetten van initiatieven vóór ouderen in initiatieven ván ouderen, om zo de derde levensfase in een aantrekkelijk en zinvol perspectief te plaatsen.
  • Het voortdurend bekendheid geven aan de activiteiten en mogelijkheden binnen de vereniging via het Magazine Dronio
  • Monitoren bij welke lokale activiteiten de vereniging acte de présence moet geven om de doelstellingen en de aantrekkelijkheid van de vereniging uit te dragen. Te denken valt aan festiviteiten als Koningsdag, Dickens dag en Winterfestijn.
  • Het bevorderen van afstemming en samenwerking met andere organisaties en particuliere initiatieven om op deze wijze de juiste activiteiten binnen de vereniging te ontplooien
  • Bevorderen van gebruik van digitale technieken, zoals actiever gebruik van de website en aanbieden van cursussen van de Digihulp.
  • Het op jaarlijkse basis inventariseren hoeveel deelnemers aan de activiteiten deelnemen zodat tijdig ingespeeld kan worden op waargenomen ontwikkelingen.

Organisatorische vernieuwing

Met de herziening van de statuten en het Huishoudelijk Reglement in 2022 is een nieuwe weg ingeslagen. Het verenigingsbestuur zal met contactpersonen van commissies de wijzigingen implementeren. Hierbij zullen de verhouding en de afspraken tussen activiteitencommissies opnieuw vastgesteld worden. Gestreefd wordt naar maximale transparantie. Naar de leden zal worden gecommuniceerd dat actuele organisatorische informatie via de website beschikbaar is.

Conclusie

Er zijn aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop de vereniging in de komende jaren haar beleid kan aanpassen. Voor al deze gebieden zijn concrete suggesties geformuleerd waarmee het beleid verder vormgegeven kan worden.

 

Druten 25 mei 2022

Voorzitter: Tonny Zeeuwen

Secretaris: Frans Steffens

Penningmeester: Michel Lepoutre