Vogelhuisjes maken

De eerste creatieve middag op 25 maart had voldoende deelnemers. Onder leiding van dhr. Sjaak van Mook, die deze middag uitstekend had voorbereid, kregen we een gedegen uitleg hoe te werk te gaan. Als iedereen daar goed naar had geluisterd zou het moeten lukken. Maar er zijn er altijd die denken het wel alleen te kunnen en dan met als eindresultaat: geen overkapping, geen gat voor het stokje aan de voorkant, waar het vogeltje even op kan zitten alvorens het naar binnen vliegt. Dus de hulp van de meester Sjaak was hard nodig om e.e.a. weer te herstellen. Maar ook voor deze middag geldt: gezelligheid staat voorop!
Resultaat: een gezellige middag met mooie vogelhuisjes!

Algemene ledenvergadering 2018

Concept 16 maart 2018

Seniorenvereniging KBO PCOB Afdeling Druten.

Aanwezig bestuur: Tonny Zeeuwen, Mien Cornelissen, Jan Hol, Gerda van Osenbruggen, Joke Hol,                        

                                   Ben de Vaan ad interim bestuur: Ellie Bouwman Pleuni vd Berg.

Aanwezig leden    : 102

Afwezig : Theo vd Broek (ziek), de heer Koopmanschap, mevrouw van Weegen en dhr Wasman.

 1. Opening.

Tonny opent de vergadering. Ze heet iedereen van harte welkom, speciaal welkom aan dhr. W. van Lier van de KBO Gelderland. Zij heeft dit jaar de kar mogen trekken samen met de bestuursleden en een aantal zaken op kunnen zetten. Over de enquête komt ze later in de vergadering terug.

 1. Mededelingen.
 • Dit jaar zijn er 5 overledenen. Tonny vraagt uit respect voor hen en hun nabestaanden een minuut stilte.
 • Ze vraagt onze jubilarissen Mevr. Leijten-Adriaanse en mevr. Schiltmans-van Sommeren naar voren te komen. Zij krijgen een bloemetje en cadeaubon uitgereikt en een groot applaus.
 • Er zijn 2 Nestor (nu KBO PCOB Magazine) bezorgers die jaren door weer en wind zijn gegaan en er mee stoppen: mevr. Visschers en mevr. van Weegen. Mevr. Visschers krijgt onder applaus een bloemetje en cadeaubon uitgereikt en mevr. van Weegen krijgt vandaag een bon en bloemen thuisgebracht.
 • De RABO clubkas. Aanvraag is goedgekeurd en Tonny vraagt de leden om hun stem uit te brengen. Wanneer wordt vermeld in de Nieuwsbrief.
 • Eendagsreisje gaat dit jaar naar Walcheren. Gerda en Jan Janssen Steenbergen die de organisatie hebben, krijgen het woord: Jan zegt dat het reisje op woensdag 27 juni is gepland. We gaan naar Zeeland, Walcheren. We vertrekken vroeg om 08.00 uur en zijn rond 22.00 uur weer terug in Druten. Kosten 50 euro p.p. Meer nieuws en programma  komt in de Nieuwsbrief, zodat u zich in april kunt opgeven.
 1. Notulen Algemene ledenvergadering 2017.

Er zijn geen op- of aanmerkingen en geen vragen. Verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Mien en Jan Janssen Steenbergen.

 1. Jaarverslag secretaris.

Mien krijgt het woord, ze leest het jaarverslag voor. Er zijn verder geen vragen. Applaus voor Mien.

 1. Financieel jaarverslag penningmeester.

Tonny geeft het woord aan Ben, Ben deelt verslag uit, daarna legt hij begroting en winst en verliesrekening uit aan de leden. Hij zegt dat er momenteel 760 leden zijn.

Er zijn nog een paar vragen:
Anton Gerlag vraagt of er een inventarislijst is? Ben antwoordt dat er alleen een paar stoelen zijn, die in de biljartsoos staan.

Theo v Kruijsbergen vraagt naar de inkomsten van de loterij. Die staan volgend jaar in het verslag. Dat was nl in januari. Tonny zegt dat de opbrengt hiervan 314 euro was.

Ook vindt Theo dat er eerst een begroting moet worden gemaakt als er een activiteit moet worden georganiseerd. Ben geeft Theo gelijk. In het vervolg gaat dit gebeuren.

 1. Verslag kascontrolecommissie.

Tonny vraagt de commissie verslag te doen van de kascontrole en geeft Jan Visschers het woord. Jan zegt bij Ben de Vaan te zijn geweest en geen fouten ontdekt te hebben. Decharge voor het financieel verslag , zoals dit op de uitgedeelde papieren te lezen is, wordt verleend door de vergadering . Jan tekent verslag.

Ben bedankt Jan Visschers en mevrouw Schiltmans.

Verkiezing kascontrolecommissie voor 2018: dhr. Gerard de Kraay en mevrouw Bep Visscher. Reserve lid is mevr. Addi van Gisteren.

 1. Verkiezingen (aspirant) bestuursleden:

Vergadering stemt in met benoeming van de aspirant-leden tot leden van het bestuur: Tonny Zeeuwen en Ellie Bouwman.

Pleuni vd Berg heeft aangegeven zich  niet definitief beschikbaar te stellen als bestuurslid, maar ze wil wel ondersteunend lid van het bestuur zijn. Tonny bedankt Pleuni voor de steun en het luisterend oor het afgelopen jaar.

Joke Hol wil ook graag nog een jaar ondersteunend lid van het bestuur blijven. Ze is al vele jaren lid van bestuur en bestuur maakt graag gebruik van haar aanbod. Tonny zegt dat we dus nog geen definitief afscheid nemen en dat ze blij is dat beide dames nog een jaar blijven . Applaus.

 1. Voorstellen nieuw aspirant-lid.

Tonny stelt Anton Gerlag voor en vraagt of hij zich wil voorstellen.

Anton krijgt het woord: Hij woont in de Meulenstraot zegt hij en is van 1952. Hij is gevraagd om het financiële gedeelte van het bestuur op zich te nemen en hij zal proberen er iets leuks van te maken. Ben heeft hem beloofd te ondersteunen bij de overname.

Het bestuur hoopt dat ze de aspirant-bestuursfunctie volgend jaar gaan omzetten in een definitief bestuurslid. Anton krijgt applaus van vergadering.

 1. Afscheid Ben de Vaan en Mien Cornelissen.

Omdat deze bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen hebben we Wiel van Lier gevraagd om een woordje, namens KBO Gelderland, te doen. Ben en Mien zijn jaren het gezicht geweest van KBO Druten. Het woord is aan Wiel: Hij is verbaasd over de grote opkomst en ziet dat KBO in Druten heel actief is. Mien en Ben hebben er jaren veel energie ingestoken. Hij bedankt Mien en Ben voor de afgelopen jaren en overhandigt hen een cadeaubon en zegt: Geniet van je vrije tijd en bedankt ze namens KBO-G.

Applaus.

Mien leest haar afscheidsbrief voor. 2017 het jaar dat alles goed ging komen met KBO bestuur. Maar alles werd anders voor Mien. Privé zat het ook niet mee.

Ze bedankt iedereen voor het respect en steun van de afgelopen jaren.

Applaus voor Mien.

 1. Mededelingen m.b.t. enquête.

Tonny neemt afscheid van de heer W. van Lier en bedankt hem voor de steun die hij de laatste maanden heeft gegeven en voor zijn aanwezigheid op deze vergadering.

Voorzitter bedankt de leden die hebben meegewerkt aan de enquête. De leden die hebben ingevuld maar ook de bestuurleden die zich hebben ingezet om deze formulieren persoonlijk bij de mensen weer op te halen. Met de uitslag gaat/is het bestuur aan de slag. Wanneer u zich heeft aangemeld wordt u benaderd door de kartrekker of door een van de bestuursleden. Meestal eerst een oriënterende bijeenkomst, om daarna een plan op te stellen hoe een en ander zal gaan lopen. Wordt vervolgt.

 1. Website kbodruten.nl

Website is weer online. Tonny zegt dat er nog enkele aanvullingen komen en schoonheidsfoutjes er uit gehaald moeten worden. Ze vraagt de leden om er regelmatig op te kijken voor het laatste nieuws. Ook  heeft bestuur graag suggesties.

 1. Doelen voor 2018.

Tonny geeft de doelen voor 2018:

Bestuurssamenstelling en samenwerking met onze leden met als motto: open, eerlijk en transparant.

Enquête: hopelijk levert dit een nieuwe impuls op voor de vereniging.

Website: actueel houden.

Verder digitaliseren: wellicht meer gebruik maken van e-mail etc.

Volgende week hebben wij drie ouderenadviseurs. Wat dat betekent voor onze vereniging leest u binnenkort in de nieuwsbrief.

 1. Rondvraag.

Mien Cornelissen : Komt er nog een routekaart?

Tonny: is dit jaar nog geldig, wordt volgend jaar aangepast.

Theo van Kruijsbergen: ik heb voorstel gedaan reisje met de bus. Wordt daar iets mee gedaan?

Tonny geeft hiervoor het woord aan Jan Janssen Steenbergen: Is in programma MAX geweest, dat je moet boeken bij reisorganisatie, mag niet door vrijwilligers georganiseerd worden, dat betekent namelijk NIET VERZEKERD. Moet bij erkende organisatie die is aangesloten bij ANVR.

Zoals we nu georganiseerd op reis gaan, worden alle klachten goed behandeld en kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Anton Gerlag beaamt dit en zegt dat het onverantwoord is als wij het op verkeerde manier doen.

Mevrouw Schiltmans heeft klacht dat voorzitter twee keer aan de deur is geweest over de Nestorbezorging. Tonny legt uit waarom ze er geweest is.

Pleuni vd Berg  vraagt de namen van de vrijwillige ouderenadviseurs.

Tonny antwoordt Theo vd Broek, Ellie Bouwman en Tonny Zeeuwen.

Ze bedankt iedereen. Kondigt de loterij aan en geeft daarna het woord aan Jan Willem Tijssen voor de proeverij. Veel complimenten voor de lekkere puree, rode kool met hachee en ook  voor het lekkere toetje.

 

Verslag:

Namens bestuur KBO PCOB

Ellie Bouwman.